Ván coppha đỏ 4m 3.5m cắt sẻ theo yêu cầu Mặt 20 25 30... 1.25m*4m
+84913685879